Skip to main content

Hva er radon?

Radon er en usynlig, luktfri og radioaktiv gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa der det er uranholdige mineraler. I store deler av Norge finnes uran i alunskifer og granitt. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Vårt kalde klima og norsk byggeteknikk gjør at radon trekkes inn i vår inneluft.

Hva slags skader gjør radon?

Radon er en gass som kan pustes inn uten at vi merker det. Det største helseproblemet ved radoneksponering er økt risiko for lungekreft. DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) har slått fast at radon medvirker til 12 % av lungekrefttilfellene, nærmere 400 tilfeller hvert år.

Hvor er det radon?

Hver femte bolig i Norge har radonverdier høyere enn myndighetenes anbefalinger. Det finnes flere varianter av radonkart, men det er viktig å være klar over at radonkart aldri kan benyttes til å vite noe om radonkonsentrasjonen i et enkelthus. Det er store variasjoner fra hus til hus i samme nabolag. Derfor bør alle måle i sin egen bolig.

Måling av radon i inneluft

Ettersom radon verken avgir lukt eller er synlig, er måling den eneste måten å oppdage gassen på. Radonnivået i inneluft varierer med årstiden. Slike variasjoner skyldes først og fremst endringer i utetemperatur og vindforhold. Nivået varierer også i løpet av døgnet og fra rom til rom. Hvordan ventilasjonssystemet fungerer, og hvor ofte man lufter ut, har også betydning.

For at målingen skal være pålitelig, bør den helst gjennomføres i fyringssesongen (15. oktober til 15. april), og måleperioden bør være minst to måneder – jo lengre tid, desto mer presis måling. Grense- og retningsverdiene vi har i Norge, angis som en årlig gjennomsnittsverdi. I noen tilfeller gjøres målinger med kortere måletid for å oppnå en omtrentlig verdi. Ved korttidsmålinger bruker vi vår spesialutviklede detektor Rapidos®, hvor målingen foregår i minst 7–10 døgn. Dette er blant annet vanlig i forbindelse med kjøp og salg av bolig, der man vil ha en rask indikasjon på boligens radonnivå.

Målemetoden vi benytter, er akkreditert i henhold til ISO 17025.

Mål radon i inneluft…

  • Hvis det ikke er gjennomført noen måling eller det har gått mer enn fem år siden siste måling
  • Hvis du har bygget ny eller byttet bolig
  • Etter oppussing, siden det kan oppstå små sprekker i grunnen, hvor radongassen kan trenge inn fra bakken
  • Hvis du tidligere har hatt høyt radonnivå og har gjort tiltak i boligen for å redusere nivået

Grenseverdier i Norge for radon i inneluft

100
Anbefalt tiltaksgrense
200
Maksgrense

Se DSAs hjemmeside for mer informasjon om grenseverdier.

Les mer om radon i resten av verden

Internasjonalt WHO
Europa ERA
USA AARST
Canada CARST
Sverige SSM
Østerrike BMLFUW
Sveits BAG
Tyskland Bundesamt für Strahlenschutz
Irland RPII EPA
Storbritannia PHE
Danmark Sundhedsstyrelsen
Finland STUK
Frankrike Radon France