Skip to main content

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Radongassen brytes i sin tur ned til radondøtre, som er radioaktive metallatomer. De fester seg til luftveiene når vi puster inn. Når denne nedbrytingen skjer, avgir radondøtrene stråling som kan skade cellene i luftveiene og lungene. I verste fall kan det føre til kreft.

Hvordan måler jeg radon, og hvor lenge skal jeg måle?

Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg radondetektorer (radonbokser), som du utplasserer i alle rom du vil måle. Deretter angir du på hjemmesiden vår når du startet og avsluttet måleperioden, før du returnerer detektorene kostnadsfritt til vårt laboratorium, som analyserer dem og gir deg resultatet av radonmålingen.

For at målingen skal være pålitelig, bør den helst gjennomføres i fyringssesongen (15. oktober til 15. april), og måleperioden bør være minst to måneder – jo lengre tid, desto mer presis måling. Grenseverdiene vi har i Norge, er angitt som en årsmiddelverdier. I noen tilfeller gjøres målinger med kortere måletid for å oppnå en omtrentlig verdi. Ved korttidsmålinger bruker vi vår spesialutviklede detektor Rapidos®, hvor målingen foregår i minst 7–10 døgn. Dette er blant annet vanlig i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, der man vil ha en rask indikasjon på boligens radonnivå.

Metoden vi benytter, er såkalt sporfilmmåling, hvor en liten film ligger i en lukket detektor. Etter målingen analyseres sporfilmene i vårt laboratorium, og vi sender rapport etter ca. to uker når analysen er klar. Målemetoden vi benytter, er akkreditert i henhold til ISO 17025.

Hvor ofte må jeg måle radon, og når bør jeg måle på nytt?

  • Hvis det ikke er gjennomført noen måling eller det har gått mer enn fem år siden siste måling
  • Hvis du har bygget ny eller byttet bolig
  • Etter oppussing, siden det kan oppstå små sprekker i grunnen, hvor radongassen kan trenge inn fra bakken
  • Hvis du tidligere har hatt høyt radonnivå og har gjort tiltak i boligen for å redusere nivået

Jeg bor i et såkalt lavrisikoområde. Her er det vel ikke radon?

Luften som finnes i jorden, har alltid høyt radonnivå. Også i områder som er klassifisert som lavrisikoområder, forekommer radon i tilstrekkelig høye konsentrasjoner til å kunne skape problemer.

I alle norske kommuner er det hus med radonverdier over anbefalt tiltaksgrense, men det er store forskjeller mellom hus i samme område.

Hva gjør jeg hvis hurtigmålingen viser høye radonverdier?

Radonor hjelper til med å vurdere resultatene. Er det kun lave verdier i antatt ugunstige rom, trenger du ikke gjøre mer med saken. Er det verdier over- eller i nærheten av anbefalte tiltaksgrenser, kan det vurderes å gjøre grundigere målinger før eventuelle tiltak settes inn. Statens strålevern anbefaler i så fall langtidsmålinger i minst to måneder i alle leiligheter i under-, 1.- og 2. etasje.

Hva er forskjellen på hurtigmåling og langtidsmåling?

Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver Statens strålevern at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

Jeg har mistet returkonvolutten. Hva gjør jeg?

Har du en konvolutt merket «Radonova – svarsending», kan du benytte denne. Benytter du en annen type konvolutt, må du sende til vår postboksadresse:

Radonor
Postboks 2
2712 Brandbu

Kan jeg avbestille målingen?

Du har 14 dagers angrefrist, men må da gi beskjed og sende pakken tilbake uten at sporfilmenes forsegling er brutt.

Hvordan får jeg resultatet av målingen?

Har du oppgitt e-postadressen din, kommer rapporten som PDF så fort analysen er klar. Det tar normalt under to uker fra vi mottar sporfilmene. Har du gjort hurtigmåling med Rapidos tar det normalt bare noen få dager.